Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor online koop en het gebruik van de website

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op:

 1. geplaatste bestellingen voor reclamezuilen die worden aangeboden via www.alterflex.be (de “Website”) van ALTER METAL B.V.B.A., Zuiderring 14, 3600 Genk (k.b.o. nummer 0881.928.453) aan huurders binnen België;
 2. het gebruik van informatie, documenten, grafieken, films, eigenschappen, muziek en/of andere diensten op de Website.

2. Bestellen/Huren via de Website

2.1 In aanmerking voor bestellen / kopen

Om een bestelling via de Website te plaatsen, dient u ten minste 18 jaar oud te zijn.

2.2 Hoe te bestellen?

U heeft een e-mailadres nodig om een bestelling te plaatsen, en u moet misschien uw browser instellen op het accepteren van (functionele) cookies en pop-ups om alle functies van de Website te kunnen gebruiken, waaronder ontwerpen van aangepaste artikelen, artikelen toevoegen aan uw winkelwagentje en een aankoop doen.

Het plaatsen van een bestelling via de Website is eenvoudig.

 1. Zoek de reclamezuil die u wenst.
 2. Vermeld de standplaats.
 3. Kies een huurperiode.
 4. Maak een keuze voor het ontwerpen en printen van uw spandoeken.
 5. Ga vervolgens naar “nu boeken”.
 6. Controleer uw bestelling.
 7. Plaats uw bestelling.
 8. Ontvang binnen de 12 uur een online bevestiging van uw bestelling.

U bent gehouden aan uw bestelling zodra u de “boek nu” knop hebt ingedrukt aan het eind van het bestelproces. Door de “boek nu” knop in te drukken, plaatst u uw bestelling bij ons, inclusief de verplichting om het bedrag te betalen op het definitieve kassascherm. De huurovereenkomst is nu gesloten.

Een kopie van de automatische orderbevestiging wordt naar uw e-mailadres gestuurd.

Wij raden u sterk aan om dit uit te printen of te downloaden zodat u hier later naar kunt verwijzen.

2.3. Ons recht om uw bestelling niet te aanvaarden of om uw huur te annuleren.

Alle bestellingen via de Website worden uitsluitend uitgevoerd bij beschikbaarheid. Wij behouden ons het exclusieve recht voor om uw bestelling niet te aanvaarden, of om de koopovereenkomst te annuleren na de automatische orderbevestiging onder (onder andere) de volgende omstandigheden, zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade of kosten:

2.4 Gegevenscontrole

Als we uw bestelling ontvangen, kunnen we enige controles uitvoeren voordat wij de bestelling uitvoeren. Deze controles kunnen bijvoorbeeld zijn het controleren van uw adres, kredietwaardigheid, en een fraudecontrole. Wat betreft het laatste: We voeren gedeeltelijk geautomatiseerde controles uit bij alle aankopen om ongebruikelijke of verdachte transacties, of transacties die mogelijk fraudegevoelig zijn, eruit te filteren. Mogelijke fraude zal worden onderzocht en strafrechtelijk vervolgd.

3. Prijs/Betaling

3.1 Betaalmethoden

We accepteren geen andere betaalmethoden dan die bij dit onderwerp zijn aangegeven. Wij verzoeken u vriendelijk om niet op een andere wijze te betalen dan de genoemde betaalmethoden. Als u dit toch doet, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies van de betaling of andere schade die mogelijk hierdoor wordt veroorzaakt.

3.2 Verwerken van de betaling

Wanneer u kiest voor vooruitbetaling op onze Website, kunt u geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. Betalingen kunnen alleen worden verwerkt als de factuurinformatie kan worden gecontroleerd. De huurovereenkomst komt pas tot stand na volledige betaling van de huurprijs.

3.3 Uw totaalprijs

De totaalprijs in het uiteindelijke betalingsvenster is inclusief BTW en leverings- en plaatsingskosten. Deze prijs wordt overgenomen in de orderbevestiging. Wij raden u aan, dit uit te printen of te downloaden zodat u hier later naar kunt verwijzen. Maak alleen het exacte bedrag over dat op de orderbevestiging wordt gespecificeerd en schrijf het bedrag over per bestelling onder vermelding van het unieke referentienummer dat in uw orderbevestiging staat.

3.4 Prijswijzigingen

De huurprijzen van de reclamezuilen zijn zoals aangegeven op de Website. Prijzen kunnen van tijd tot tijd wijzigen, maar wijzigingen hebben geen invloed op een bestelling die bevestigd is in een orderbevestiging.

4. Eigendom - eigendomsoverdracht - ontbinding

De eigendom van de gepatenteerde reclamezuil wordt nooit overgedragen. Deze blijft eigendom van AlterFlex en de huurder / opdrachtgever mag deze niet bezwaren, noch vervreemden door verkoop of op enige andere wijze, noch ze tot zekerheid aanwenden of er één of ander recht op vestigen. Ingeval er zou worden overgegaan tot beslag op de reclamezuil, of wanneer deze op één of andere manier in gevaar gebracht zouden worden, dient de huurder / opdrachtgever AlterFlex hier onmiddellijk van op de hoogte te stellen door het proces-verbaal van beslag over te maken, alsmede alle andere inlichtingen en documenten die van aard zijn de belangen van AlterFlex te beschermen.

In geval van overschrijding van de betalingstermijn, of in geval van failliet, verzoek tot gerechtelijk akkoord, vereffening van de huurder / opdrachtgever, of bij – zelfs gedeeltelijk - beslag op diens goederen, wordt het contract onmiddellijk van rechtswege ontbonden en is de huurder / opdrachtgever verplicht de goederen, onmiddellijk, op zijn kosten, terug te geven.

Indien de huurder / opdrachtgever de goederen niet heeft teruggegeven binnen de 5 dagen, zal AlterFlex het recht hebben zich toegang te verschaffen tot de lokalen van de huurder / opdrachtgever om de goederen te demonteren en terug te nemen, dit eveneens op kosten van de huurder / opdrachtgever. In geen enkel geval kan de huurder opdrachtgever schadevergoeding van welke aard dan ook vorderen.

Elke poging tot namaak van de gepatenteerde systemen zal worden vervolgd.

5. Levering en plaatsing

5.1 Levering - plaatsing

De reclamezuil wordt uitsluitend door AlterFlex geplaatst.
Het terrein waarop de reclamezuil geplaatst wordt; dient:

Eventuele belastingen, bijdragen en/of eventuele boetes zijn steeds ten laste van de huurder.

5.2 Spandoeken

De spandoeken die in het kader van de huur van een reclamezuil worden besteld door de huurder, worden na betaling eigendom (intellectuele rechten inbegrepen) van de huurder en zullen na afloop van de huur aan de huurder worden overgedragen, met het oog op eventueel toekomstig hergebruik.

AlterFlex behoudt echter het recht bepaalde door haar ontworpen of geleverde logo’s, kleuren of combinaties van kleuren, lettertypes, slogans, spreuken, of andere door het auteursrecht beschermde elementen in de toekomst opnieuw te gebruiken.

Voor het ontwerp/productie van de spandoeken zijn er 3 mogelijkheden:

 1. AlterFlex ontwerpt de layout van de spandoeken en print de spandoeken. In dat geval is AlterFlex verantwoordelijk voor de afmetingen en de printkwaliteit. AlterFlex is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten die de huurder zelf heeft doorgegeven.
 2. De huurder ontwerpt zelf de layout van de spandoeken, terwijl AlterFlex zorgt voor de print. In dat geval is AlterFlex alleen verantwoordelijk voor de afmetingen en de printkwaliteit. AlterFlex is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of eventuele fouten die de huurder zelf heeft doorgegeven.
 3. De huurder ontwerpt zelf de layout van de spandoeken en zorgt zelf voor de print. In dat geval is de huurder zelf volledig verantwoordelijk voor de inhoud, layout, afmetingen en printkwaliteit. AlterFlex is verder in geen geval aansprakelijk voor betwistingen die met derden zouden kunnen ontstaan naar aanleiding van de vermeldingen op de spandoeken als gevolg van bv. aanstootgevende inhoud, inbreuken op auteursrechten, etc.

5.3 Leveringstermijn

De eventueel vermelde leveringstermijnen zijn louter indicatief, en worden slechts door AlterFlex in de mate van het mogelijke gerespecteerd, waarbij laatstgenoemde steeds het recht heeft de voorziene leveringstermijn te verlengen.

AlterFlex kan niet aansprakelijk worden geacht voor een overschrijding van de leveringstermijn, die evenmin aanleiding kan geven tot welke schadevergoeding dan ook. Overmacht of storingen in de onderneming, van welke aard of door welke oorzaak dan ook, waardoor de omstandigheden waarin de overeenkomst tot stand kwam, substantieel gewijzigd worden, geven AlterFlex het recht de leveringstermijn te verlengen of, in voorkomend geval, de overeenkomst te ontbinden.

In geen geval kan de huurder / opdrachtgever schadevergoeding vorderen. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de situatie waarin AlterFlex niet aan zijn leveringsverplichting kan voldoen ten gevolge van het feit dat hij de goederen, die hij moest ontvangen van zijn eigen leverancier, niet tijdig heeft ontvangen.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Indien AlterFlex niet kan voldoen aan deze algemene voorwaarden, is AlterFlex aansprakelijk voor verlies of schade die u lijdt als te verwachten gevolg van onze schending van deze algemene voorwaarden of van onze nalatigheid. Verlies of schade is te verwachten als het een duidelijk gevolg is van onze schending of als dit door u of door ons werd overwogen op het moment dat wij het contract zijn aangegaan.

6.2 Hoewel wij de Website met zorg hebben gemaakt, kan de informatie en kunnen de teksten, documenten, grafieken, films, muziek en/of andere diensten fouten bevatten of anderszins niet juist of onvolledig zijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van (of onvermogen tot gebruik van) de Website, inclusief schade veroorzaakt door virussen of andere technologisch schadelijk materiaal dat mogelijk uw computer,
computerprogramma’s, data of ander eigendomsmateriaal kan infecteren vanwege uw gebruik van de Website of vanwege het downloaden door u van enige inhoud daarvan, of van een daaraan gelinkte andere website, of voor elke onjuistheid of onvolledigheid van de Website.

Hoewel we versleutelde beveiligingssoftware gebruiken, kan de beveiliging van informatie en betalingen verzonden via internet of e-mail niet worden gegarandeerd. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van elektronische communicatie.

6.3 Als u schade heeft geleden als gevolg van onze activiteiten in verband met uw huur aankoop/ aankopen van onze producten via de Websites, is onze aansprakelijkheid beperkt tot:

a) schade aan de AlterFlex-producten of andere materialen;
b) redelijke en aantoonbare kosten die u heeft opgelopen om de oorzaak en de omvang van de schade onder (a) te achterhalen;
c) redelijke en aantoonbare kosten die u heeft opgelopen om de schade onder a) te voorkomen of te beperken.

De maximale vergoeding van de bovenstaande schade is (indien van toepassing) de huur-/aankoopprijs van de betreffende producten.

6.4 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade door een derde opgelopen die voortvloeit uit het gebruik van een van onze producten. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade door u opgelopen die voortvloeit uit onjuist gebruik van een van onze producten.

6.5 Geen enkele bepaling in deze algemene voorwaarden dient als uitsluiting of beperking van onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid, of oplichting of bedrieglijke voorstelling van onze kant of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder Belgisch recht.

6.6 Voor zover wettelijk toegestaan sluiten wij alle, expliciete of impliciete, voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden die mogelijk gelden voor de Website of enige inhoud daarvan uit.

6.7 AlterFlex heeft geen aansprakelijkheid jegens u voor enige winstderving, zakelijk verlies, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.

6.8 Het is niet toegestaan wijzigingen aan te brengen aan de gehuurde goederen. Elke wijziging zal op kosten van de huurder / koper worden hersteld. De huurder / koper erkent de goederen te hebben onderzocht en ze in goede staat van werking te hebben ontvangen, voorzien van een volledige uitrusting en de wettelijk voorziene bijbehoren. In geval van schade aan of verlies van de verhuurde goederen tijdens de verhuring, zal de huurder een schadevergoeding betalen, in verhouding tot de door de verhuurder geleden schade, die onmiddellijk opeisbaar is.

7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1 AlterFlex is eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op de Website en het materiaal dat op de Website wordt gepubliceerd. Deze werken worden beschermd door auteurswetten over de hele wereld. Alle rechten zijn voorbehouden.

7.2 U mag één exemplaar afdrukken en u mag uittreksels downloaden van pagina’s op de Website alleen voor zover dit noodzakelijk is voor het plaatsen van een bestelling bij ons, of voor het gebruik van de Website om te winkelen.

7.3 U mag de uitgeprinte of digitale exemplaren van enig materiaal dat u heeft uitgeprint of gedownload op geen enkele manier wijzigen, en u mag geen illustraties, foto's, video- of audiofragmenten of afbeeldingen gebruiken zonder de begeleidende tekst.

7.4 De status van AlterFlex als rechthebbende van de inhoud op de Website moet altijd worden erkend.

7.5 U mag geen deel van de inhoud op de Website voor commerciële doeleinden gebruiken zonder een licentie van AlterFlex te hebben ontvangen om dat te doen.

7.6 Als u enig deel van de Website afdrukt, kopieert of downloadt, in strijd met deze algemene voorwaarden, is uw recht op het gebruik van de Website onmiddellijk beëindigd en dient u, naar onze keuze, alle exemplaren van de materialen die u hebt gemaakt te retourneren of vernietigen.

8. Toepasselijk recht - bevoegdheid

Deze algemene voorwaarden en alle geschillen die ontstaan in verband met deze algemene voorwaarden, met inbegrip van de geldigheid daarvan, of met het gebruik van de Website (s) of met alle bestellingen op de Website zijn onderworpen aan Belgisch recht. Elk geschil dat mocht rijzen, behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Hasselt.

9. Beschikbaarheid van de Website

Wij garanderen niet dat de Website, of enige inhoud daarvan, altijd beschikbaar zal zijn of niet wordt onderbroken. Toegang tot de website is op een tijdelijke basis toegestaan. Wij kunnen de Website opschorten, intrekken, beëindigen of wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u indien de Website om welke reden dan ook op enig tijdstip of periode niet beschikbaar is.

10. Wijziging Algemene Voorwaarden

10.1 We kunnen deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd herzien. Elke keer dat u reclamezuil bij ons huurt, zullen de op dat moment geldende algemene voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst tussen u en ons.

10.2 Wanneer wij deze algemene voorwaarden herzien, zullen wij u daarvan op de hoogte houden en u hierover informeren door te verklaren dat deze algemene voorwaarden zijn gewijzigd met de relevante datum bovenaan deze pagina.

11. Overige belangrijke voorwaarden

11.1 Wij kunnen onze rechten en verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst overdragen aan een andere organisatie, maar dit heeft geen invloed op uw rechten of onze verplichtingen onder deze algemene voorwaarden.

11.2 U mag uw rechten of uw verplichtingen onder deze algemene voorwaarden uitsluitend overdragen aan een andere persoon als wij hiervoor schriftelijk toestemming geven.

11.3 Elke bepaling van deze algemene voorwaarden is afzonderlijk van kracht. Indien een rechtbank of bevoegde autoriteit besluit dat een bepaling onwettig of onuitvoerbaar is, blijven de resterende bepalingen volledig van kracht.

11.4 Als wij niet erop aandringen dat u al uw verplichtingen onder deze algemene voorwaarden moet nakomen of als wij niet (tijdig) onze rechten tegen u afdwingen, houdt dat niet in dat wij afzien van onze rechten tegen u en betekent dit niet dat u niet hoeft te voldoen aan die verplichtingen. Indien wij afstand doen van een verzuim door u, doen wij dit uitsluitend schriftelijk en houdt dat niet in dat wij automatisch afstand doen van ieder toekomstig verzuim aan uw zijde.

11.5 Wij archiveren geen exemplaar van de overeenkomst tussen ons.

11.6 Wanneer één van de bepalingen van de overeenkomst ongeldig of nietig zou zijn, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere bepalingen van de overeenkomst maar zal naar best vermogen deze ongeldige of nietige bepaling vervangen worden door een geldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de initiële bedoeling van partijen.

12. Cookies

Tijdens een bezoek aan de website kunnen cookies op de harde schijf van je computer geplaatst worden. Dat gebeurt enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de wederkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes (cookies) worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan.

Je internetbrowser laat toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van je internetbrowser.

Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u graag door naar onze cookieverklaring.

Als u de website van AlterFlex wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt.

Zuiderring 14,

Industrieterrein Genk-Zuid rechteroever,

B-3600 Genk

Tel: +32 89 35 36 48

Fax: +32 89 30 40 28

GSM: +32 477 61 51 46

Email: info@alterflex.be

BTW: BE-0881.928.453

grafisch